Regulamin

Właścicielem serwisu jest firma Apartment, z siedzibą przy ul. Szkolnej 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zwana dalej Serwisem. Serwis działa pod adresem www.najlepszyprojekt.pl. Serwis umożliwia użytkownikowi, zwanemu dalej Kupującym, zakup wybranego projektu z bazy prezentowanych przez Serwis.

Serwis nie jest właścicielem prezentowanych projektów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości danych i informacji zawartych w ofercie. Właścicielami projektów są Pracownie Projektowe zwane dalej Pracownią, z którą firma Apartment podpisała stosowną urno we. Autorami projektów są Pracownie Projektowe lub wskazany przez nie podmiot, z którym Pracownia współpracuje.

Prezentowane na stronach Serwisu projekty wprowadzane są przez Pracownie lub pochodzą ze źródeł należących do Pracowni. Mogą zatem występować niezgodności pomiędzy danymi zawartymi na stronach serwisu, a rzeczywistymi danymi pakietu projektowego.

Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internatową, telefonicznie lub faksem. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Ceny projektów i materiałów dodatkowych powiększone o stosowny podatek VAT podane są na stronach Serwisu i wyrażone w złotych polskich.

Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia zamówienia u Kupującego telefonicznie. Na tym etapie klient może jeszcze zmienić swoje dane lub dane dotyczące zamówienia oraz sprawdzić czy dane na temat zamawianego projektu zgadzają się z rzeczywistością. Niepotwierdzone zamówienia nie będą realizowane.

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Serwis zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o odstąpieniu przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrotu kupionej rzeczy maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego lub w inny sposób za zgodą Kupującego. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego projektu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia na trwałym nośniku (poczta, email) otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Warunkiem zwrotu jest odesłanie Projektu w nienaruszonym stanie na swój koszt oraz odesłanie oryginału faktury VAT. Zwrot Projektu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie.

Kupujący ma możliwość wymiany Projektu na inny znajdujący się w ofercie Sprzedającego w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem zwrotu Projektu w nienaruszonym stanie na swój koszt oraz odesłaniem oryginału faktury VAT. Ewentualne różnice w cenie Projektów, które są zamieniane zostaną uregulowane przy odbiorze drugiego z Projektów. Wymianę Projektu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie ze Sprzedającym.

Kupujący ma prawo do jednorazowego wykorzystania projektu - autorskie prawa majątkowe do projektu przysługują jego twórcy.

Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Serwisu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Serwis zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych projektów z oferty.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj ą przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.